Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

25-05-2013

Algemene Rekenkamer: Ammoniak- en dierenwelzijnsbeleid onvoldoende effectief

De algemene rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar het ammoniak- en dierenwelzijnsbeleid.  Zij kwam tot de conclusie dat het algemene beleid dat de ammoniakuitstoot en de daardoor veroorzaakte stikstofneerslag moet verminderen heeft onvoldoende effect om de biodiversiteit in Nederland te beschermen. Dit geldt met name in de daarvoor speciaal aangewezen Natura 2000 gebieden. Ook het dierenwelzijnsbeleid vertoont slechts geringe voortgang: in 2011 overtrad meer dan 30% van de varkenshouders de dierenwelzijnsregels. Voor houders van vleeskuikens lag dat boven de 50%.

Ammoniakbeleid onvoldoende effectief
De intensieve veehouderij is een bron van ammoniak. De invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die de ammoniakuitstoot verder moet verminderen, is vertraagd. Bovendien is de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) van plan om de helft van de milieuwinst die met de PAS moet worden behaald, te gebruiken om uitbreidingen in de veehouderij toe te staan.

De Algemene Rekenkamer beveelt de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu aan om de milieuvoorschriften voor ammoniakuitstoot aan te scherpen om daarmee de stikstofneerslag te reduceren. Op termijn zijn wellicht verdergaande maatregelen nodig, zoals heroverweging van ruimtelijke doelen, zodat een keuze gemaakt kan worden waar veehouderij of natuurkwaliteit voorrang krijgt.

Naleving dierenwelzijnsregels kan beter, geringe voortgang beleid
De staatssecretaris van EZ boekt geringe voortgang met het beleid voor dierenwelzijn. Het moment waarop veehouders moeten gaan voldoen aan nieuwe eisen kan jaren na het besluit liggen. Bovendien verschuift het jaar waarin nieuwe dierenwelzijnseisen gaan gelden regelmatig.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of veehouderijen zich aan de dierenwelzijnsregels houden. Uit die controles blijkt dat de naleving nog voor verbetering vatbaar is. Vooral bij varkens en vleeskuikens worden de welzijnsregels onvoldoende nageleefd: in 2011 overtrad meer dan 30% van de varkenshouders de dierenwelzijnsregels. Voor houders van vleeskuikens lag dat boven de 50%.

Tegelijkertijd moet de sector voor een belangrijk deel zelf toezicht gaan houden: NVWA en kabinet zetten meer in op de eigen verantwoordelijkheid van de sector. Een experiment hiermee bij bedrijven met legkippen heeft niet positief uitgepakt. De Algemene Rekenkamer beveelt de staatssecretaris aan duidelijke eisen te stellen aan dit toezicht door de sector zelf en de controle van de NVWA hierop.

Reactie staatssecretarissen
Staatssecretaris Dijksma van EZ heeft mede namens haar collega Mansveld van Infrastructuur en Milieu gereageerd op het rapport. Zij geeft aan dat zij de ammoniakuitstoot verder gaat beperken. Zij gaat niet in op de aanbeveling om in het ruimtelijk beleid een scherpere keuze te maken waar veehouderij en waar natuurkwaliteit voorrang krijgen. Ook op de aanbeveling om duidelijke eisen te stellen aan toezicht door de sector gaat de staatssecretaris niet in.