Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Plattelandswoning

De Eerste Kamer heeft op 11 juli ingestemd met de introductie van de plattelandswoning. Met dit wetsvoorstel wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangepast. Door de introductie van de plattelandswoning kunnen gemeenten in een bestemmingsplan de bedrijfswoning van een voormalig boerenbedrijf als plattelandswoning bestemmen. Dit geeft de woningen een speciale status. De woning houdt voor de wet het karakter van een bedrijfswoning, maar kan toch door iemand zonder binding met een agrarisch bedrijf worden bewoond.


Dit wetsvoorstel regelt dat deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf. Hierdoor is het planologisch regime van gronden en opstallen, en niet langer het feitelijke gebruik daarvan bepalend voor de mate van bescherming tegen hinder van geluid, geur en fijn stof. 

De plattelandswoning
Het gemeentebestuur kan bepalen dat een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, ondanks de agrarische bestemming, door een derde (niet-agrariër) bewoond mag worden. Hierbij staan het gemeentebestuur drie wegen ter beschikking: het bestemmingsplan, de beheersverordening of een omgevingsvergunning waarmee van het bestemmingsplan dan wel de beheersverordening wordt afgeweken.

Indien het gemeentebestuur de woning als zodanig gekwalificeerd heeft, wordt de woning van rechtswege beschouwd als onderdeel uitmakend van de inrichting, wat erop neerkomt dat de woning niet beschermd wordt tegen milieuemissies (o.a. geluid, fijnstof en geur) van uitsluitend die inrichting.

De wet biedt geen soelaas voor voormalige agrarische bedrijfswoningen waaraan in het bestemmingsplan de bestemming ‘wonen’ is toegekend.

Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal