Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Maximaliseren schaalgrootte veehouderij

Staatssecretaris Henk Bleker van Ministerie EL&I heeft  5 juni, in een brief aan de Tweede Kamer,  een voorstel bekend gemaakt om een grens te stellen aan de omvang van veehouderijbedrijven.


Voorgestelde bedrijfsomvang

  • Melkkoeien: 400-500 (inclusief jongvee)
  • Zeugen: 1.500-2.000
  • Vleesvarkens: 7.000-10.000
  • Leghennen: 150.000-175.000
  • Vleeskuikens: 200.000-240.000
  • Melkgeiten: 1.500-2.000
  • Vleeskalveren: 1.500-2.000


NGE-norm
Bij de voorgestelde dieraantallen is o.a. gekeken naar verschillende onderzoeken en rapporten waaronder die van het LEI, de commissie Van Doorn en berekeningen over de hoeveelheid dieren op een locatie van 1,5 hectare. Het is nog te vroeg om hieraan NGE-normen te koppelen, zoals tijdens de (landelijke/provinciale) discussie over megastallen gebeurt. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of het voorgesteld aantal zeugen inclusief of exclusief (gespeende) biggen is.
 

Vastleggen bedrijfsomvang
Volgens Bleker kan de maximale bedrijfsomvang op de volgende twee manieren vastgelegd worden:

  1. Via een convenant: Met de betrokken partijen (LTO Nederland, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)) kunnen in een convenant afspraken worden gemaakt over de maximale omvang van een veehouderijlocatie. Dit sluit aan bij bevoegdheden en ruimtelijk instrumentarium waarover provincies en gemeenten de beschikking hebben, zoals het kunnen stellen van een maximum bebouwingsoppervlak per bouwblok. Een convenant biedt de mogelijkheid om sneller dan met een wettelijke voorziening grenzen te stellen aan een ongebreidelde groei van veehouderijlocaties.
  2. Via wettelijke voorziening: Via een Algemene Maatregel van Bestuur (bij waarschijnlijk de Wet Dieren) kunnen normen gestelde worden aan het maximaal aantal dieren dat op een veehouderijlocatie kan worden gehouden.


Hoe nu verder?
Het wetsvoorstel waarin maximale normen per veehouderijlocatie wordt gesteld, is momenteel in voorbereiding en wordt vervolgens in procedure gebracht. De komende maanden wordt de voorgestelde bedrijfsomvang met onder andere de Tweede Kamer besproken. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt en hoe er een eventuele overgangsregeling uitziet, is nog niet bekend.

Tijdens een stemming in de vaste kamer commissie over het controversieel verklaren van diverse onderwerpen, is het onderwerp “megastallen” niet-controversieel verklaard. Als dit 5 juni tijdens een plenaire vergadering in de Tweede Kamer wederom gebeurt, mag het huidige zittende demissionaire kabinet besluiten nemen over de schaalgrootte in de intensieve veehouderij.
 

Bron: Ministerie van EL&I