Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

27-05-2013

Overijssels Beleidskader Stikstof en Natura 2000 voor veehouderijen door Raad van State afgekeurd.

De Raad van State heeft het Beleidskader van de provincie Overijssel over Stikstof en Natura 2000 voor vergunningaanvragen door veehouderijen afgekeurd. Daardoor kunnen vergunningen die hierop gebaseerd zijn niet langer in behandeling worden genomen. Reeds verleende, onherroepelijke vergunningen blijven gelden. Vooruitlopend op het in werking treden van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), kunnen alleen nog vergunningen worden verleend die in overeenstemming zijn met het wettelijk kader. Dat wettelijk kader is vastgelegd in de natuurbeschermingswet (in 2010 gewijzigd via crisis- en herstelwet).

Er liggen nog aanvragen bij de provincie voor een vergunning op grond van het Beleidskader. De provincie geeft de mogelijkheid om de aanvraag aan te passen zodat mogelijk alsnog vergunning kan worden verleend op basis van de mogelijkheden die door de crisis- en herstelwet zijn geboden.