Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Verplichte monitoring van luchtwassers vanaf 1 januari 2013

Op 1 januari 2013 treedt het gewijzigde Activiteitenbesluit in werking. Met dit besluit worden diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit gebracht. In het Activiteitenbesluit is o.a. de verplichting opgenomen om de werking van de luchtwassers vanaf 1 januari 2013 elektronisch te monitoren. Dit betekent dat alle nieuwe wassers die gebouwd worden, moeten zijn uitgerust met een dataregistratiesysteem. Veehouders moeten op grond van de vastgelegde gegevens kunnen aantonen, dat zij hun luchtwassers volgens de eisen in de milieuvergunning hebben ingezet en dat hun systeem naar behoren functioneert. Hierdoor zal de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van luchtwassers aanzienlijk verbeterd worden. Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 11 oktober 2012 in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor de verplichting is dat uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van nalevings- en handhavingstekorten bij luchtwassers.

Nieuwe luchtwassers
Nieuwe luchtwassers moeten zijn voorzien van een elektronisch monitoringssysteem. Deze moet bestaan uit een pH-sensor, een geleidbaarheidssensor, een elektriciteitsmeter, een drukverschilmeter en een meter voor het spuiwaterdebiet. Luchtwassystemen zijn meestal al uitgerust met een pH-sensor en een spuiwaterdebietmeter. De gebruikte besturingssoftware moet geschikt zijn voor automatische dataopslag.

Bestaande luchtwassers
Voor een luchtwasser die is geïnstalleerd voor 1 januari 2013 en die niet is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem geldt een overgangstermijn van drie jaar. Tijdens deze overgangstermijn moeten ten minste eenmaal per week de volgende gegevens worden geregistreerd:

  • de zuurgraad van het waswater;
  • de meterstand van de urenteller van de waswaterpomp;
  • de meterstand van de watermeter van de spuiwaterproductie in kubieke meters.

Deze gegevens moeten minimaal drie jaar in de inrichting worden bewaard. Daarnaast moet voor 1 juli 2014 een meting naar de emissiereductie van ammoniak worden uitgevoerd. Indien uit de meting blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen voor emissiereductie van ammoniak, dan moeten maatregelen worden getroffen om daar alsnog aan te voldoen. Vervolgens moet binnen een jaar na het uitvoeren van de meting een herhalingsmeting worden uitgevoerd.

Wat betekent de monitoring van de luchtwassers voor de praktijk?

  • In de meeste wassers die op dit moment worden geïnstalleerd is al rekening gehouden met de datalogging. Het systeem is nog niet ingebouwd, maar de mogelijkheid om dit later alsnog te doen, is wel al aanwezig. Het geschikt maken van oudere systemen is sterk afhankelijk van de installatie zelf en de ouderdom ervan.
  • Met een dataregistratiesysteem via internet kunnen veehouders en leveranciers van de luchtwassers de gegevens op afstand inlezen.Bron: Ministerie E&I