Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Wetsvoorstel Natuurbescherming

In het wetsvoorstel Natuurbescherming (dat volgende week naar de Tweede Kamer wordt gestuurd) zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet samengevoegd tot 1 wet. Centraal in het wetsvoorstel staat de verbinding tussen natuur en economie.

De belangrijkste verandering t.o.v. huidige situatie:

  • Een bevoegd gezag voor een activiteit waar het project wordt uitgevoerd, met afstemming tussen provincies. Dit betekent dat in situaties waarbij een natuurgebied in 2 provincies ligt, niet langer twee Natuurbeschermingswetvergunningen aangevraagd hoeven te worden. Er kan voldaan worden met een aanvraag naar de provincie waar de stal ligt.
  • De nationaal beschermde natuurmonumenten komen te vervallen. Alleen de instandhoudingsdoelstellingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn blijven gelden. De nationale instandhoudingsdoelstellingen komen te vervallen.
  • De natuurbeschermingswet haakt niet langer aan bij de WABO. Natuur wordt een onderdeel van de WABO-vergunning, waardoor beide niet meer losgekoppeld kunnen worden. (Je hebt niet langer een natuurbeschermingswetvergunning maar een WABO-vergunning met de activiteit natuur!).
  • Het wetsvoorstel geeft de staatssecretaris van EL&I de bevoegdheid om voor eenvoudige activiteiten een meldplicht in te voeren. Voor activiteiten waar een vergunning nodig blijft, moet die binnen 13 weken worden gegeven. Is er niet binnen die termijn besloten dan is er automatisch de vergunning verleend, tenzij expliciet ander is besloten door het bevoegd gezag. Voor projecten met mogelijk grote schade aan natuur blijft de huidige vergunningplicht gelden.
  • Decentralisatie van natuurtaken en bevoegdheden vanuit de rijksoverheid naar de provincies. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verlenen van een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen die schadelijk zijn voor beschermde planten of dieren.

Bron: Ministerie EL&I