Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Wijziging regeling ammoniak en veehouderij (nieuwe Rav-lijst)

Op 24 oktober 2012 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd, deze wijziging treedt 25 oktober 2012 in werking.
In totaal zijn er vijf nieuwe systemen aan de lijst toegevoegd, vier systemen voor toepassing in de melkveehouderij en een warmtewisselaar voor de reductie van de emissie van fijn stof voor toepassing in de pluimveehouderij. Alle acht gecombineerde luchtwassers voor de hoofdcategorie varkens zijn nu ook beschikbaar voor de diercategorie vleeskalveren. Bij varkens is aan een biologische gecombineerd luchtwassysteem  een hogere ammoniakreductie toegekend.

In verband met actualisering van systeembeschrijvingen is bij een aantal huisvestingssystemen het systeemnummer aangepast. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.


Rundvee
Bij de diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1) zijn de systeemnummers van een elftal (ligboxen)stallen (A 1.5 t/m A 1.15) aangepast in verband met verbetering of actualisering van de systeembeschrijvingen. Voor alle systemen geldt dat de in de beschrijving opgenomen ondergrens van 3,5 m2 met mest besmeurd oppervlak per dierplaats is komen te vervallen. Deze ondergrens kan vooral bij de verbouw van bestaande stallen een belemmering vormen, terwijl het loslaten van deze eis geen negatieve gevolgen heeft voor de reductie van de ammoniakemissie. Daarnaast zijn onder de subcategorieën A 1.12 en A 1.14 de beschrijvingen behorend bij de systeemnummers BWL 2010.33.V1 respectievelijk BWL 2010.35.V1 (oude nummers respectievelijk BWL 2010.33.V1 en BWL 2010.35.V1) verduidelijkt om discussie over de wijze van uitvoering van de profilering van de vloer te voorkomen. Bij de systeembeschrijving van BWL 2010.35 was bovendien sprake van een verplichte toepassing van dakisolatie. Gezien het zeer beperkte emissiereducerende effect van de dakisolatie is deze verplichting komen te vervallen. In verband daarmee is de systeembeschrijving aangepast evenals de benaming van het huisvestingssysteem (A 1.14) zelf.


Verder zijn onder A 1.16, A 1.17, A 1.18 en A 1.19 in totaal vier nieuwe huisvestingssystemen opgenomen met een voorlopig vastgestelde emissiefactor en zijn zowel in geval van beweiden als permanent opstallen toepasbaar:

 

 • ‘ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis’ (BWL 2012.01)
 • ‘mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem’ (BWL 2012.02)
 • ‘ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis’ (BWL 2012.04)
 • ‘ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten’ (BWL 2012.05).

 


Bij de diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden (A 4) zijn onder de subcategorieën A 4.5.1 t/m A 4.5.6 acht mechanisch geventileerde stallen met gecombineerde luchtwassystemen toegevoegd. Het betreft de reeds bij de hoofdcategorie varkens opgenomen gecombineerde luchtwassystemen.


Varkens
Bij alle diercategorieën zijn de systeemnummers van twee luchtwassystemen aangepast in verband met de actualisering van de systeembeschrijvingen:

 

 • gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter, BWL 2007.01.V3 (oud BWL 2007.01.V2)
 • gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser, BWL 2010.02.V1 (oud BWL 2010.02)
 • Het KWB biologische gecombineerd luchtwassysteem met BWL nummer 2011.07 krijgt als definitieve reductie waardes:
 • 85 % ammoniak reductie (was 70%), 75 % geur reductie en 75 % fijn stof reductie.

 


Pluimvee
Voor alle diercategorieën van Kippen (E1 t/m E5) is het chemisch luchtwassysteem BWL 2001.35.V3 (oud nummer BWL 2001.35.V2) aangepast in verband met het samenvoegen met beschrijving BLW 2008.13.V1.
De volgende aanpassingen in verband met de actualisering van de systeembeschrijvingen zijn doorgevoerd:

 • het biologisch luchtwassysteem BWL 2010.27.V1 (oud nummer BWL 2010.27)
 • BWL 2009.14.V3 (oud nummer BWL 2009.14.V2)
 • Bij de diercategorie E 2 (legkippen e.a.) is systeemnummer BWL 2005.02 gecorrigeerd in BWL 2005.11 (onder E 2.5.5)
 • Wijziging  subcategorie E 2.9 BWL 2001.10.V2 en BWL 2011.09.V1 (oude nummers respectievelijk BWL 2001.10.V1 en BWL 2011.09)
 • Wijziging E 3 ((groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok) en E 5 (vleeskuikens) is onder de subcategorieën E3.8 en E 5.11 BWL 2010.13.V3 (oud nummer BWL 2010.13.V2)
 • Wijziging E 4 (groot-)ouderdieren van vleeskuikens onder de subcategorieën E 4.4.3 en E 4.4.4 BWL 2010.03.V1 respectievelijk BWL 2010.37.V1 (oude nummers respectievelijk BWL 2010.03 en BWL 2010.37)


Bij de diercategorie E 5 (vleeskuikens) gelden de emissiefactoren van de huisvestingssystemen vermeld onder de subcategorieën E 5.5, E 5.6, E 5.10, E 5.11 en E 5.14 nu ook als een vrije, niet overdekte uitloop wordt toegepast en bij toepassing van een overdekte uitloop, voor zover deze niet als permanente huisvesting wordt gebruikt.


Additionele technieken voor emissiereductie fijn stof
Bij categorie E 7 (additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof) is de omschrijving van de technieken vermeld onder de subcategorieën E 7.5 (ionisatiefilter, 57% emissiereductie fijn stof, BWL 2011.01) en E 7.6 (warmtewisselaar, 31% emissiereductie fijn stof, BWL 2011.02) aangepast.

Onder subcategorie E 7.7 is een nieuwe techniek toegevoegd (BWL 2012.03), een warmte-wisselaar die de emissie van fijn stof met 13% reduceert en toegepast kan worden in combinatie met alle huisvestingssystemen van de hoofdcategorie ‘kippen’. Dit is dezelfde warmtewisselaar die wordt toegepast bij de stal met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag (systeemnummer BWL 2010.13.V3) bij de diercategorieën ‘(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok’, ‘vleeskuikens’, ‘ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok’ en ‘vleeskalkoenen’ (onder E 3.8 respectievelijk E 5.11, F 1.7, F 2.7 en F 4.9). Als onderdeel van deze huisvestingssystemen reduceert deze warmtewisselaar ook de emissie van ammoniak. In combinatie met alle andere huisvestingssystemen levert de toepassing van deze warmtewisselaar geen extra reductie van ammoniakemissie op.


Het toepassingsbereik van een tweetal technieken die in deze categorie E 7 zijn opgenomen is verruimd. Het gaat hierbij om het ‘oliefilmsysteem met drukleidingen’ en het ‘ionisatiesysteem met negatieve coronadraden’.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ForFarmers BOMAP 0573-288989