Zoeken
For the Future of Farming
ForFarmers fabriekForFarmers headerForFarmers pluimveeForFarmers rundveeForFarmers varkens

21-11-2012

Wijziging voorschriften aanwending drijfmest in 2014

De Staatssecretaris Bleker (van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) heeft op 11 oktober 2012 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2014 de voorschriften voor de aanwending van drijfmest worden aangescherpt. Dit is een van de generieke maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)om de emissie van ammoniak terug te dringen.

Vanaf 2014 gaan voor de aanwending van drijfmest op grasland op klei en veen dezelfde voorwaarden gelden als voor aanwending op zand en löss
Op dit moment zijn de voorschriften verschillend voor grasland en bouwland, alsmede voor de grondsoorten zand, klei en veen. Belangrijkste verschil is dat drijfmest op grasland gelegen op zanden lössgronden in de bodem moet worden toegediend, terwijl dat op grasland op klei en veen ook op de bodem is toegestaan. Vanaf 1 januari 2014 moet drijfmest op grasland op klei en veen ook in de
bodem worden gebracht. Gezien het grote areaal grasland op klei en veen en de aanmerkelijk geringere vervluchtiging die optreedt bij aanwending in de bodem, levert dit volgens de staatssecretaris een aanzienlijk extra bijdrage aan de nationale opgave ter vermindering van de ammoniakuitstoot.

LET OP: de wijziging heeft alleen betrekking op drijfmest. Dus niet op vaste mest, compost , zuiveringsslib enz.

Uitzonderingen
In sommige situaties is aanwending in de bodem praktisch gezien minder goed mogelijk, bijvoorbeeld omdat de gesteldheid van de bodem dat bemoeilijkt. In die gevallen bestaat onder bepaalde
voorwaarden de mogelijkheid drijfmest op de bodem aan te brengen. De toegestane methoden zijn:

  • Aanvoer van mest uit een depot via slangen, waarbij de mest moet worden verdund.
  • Tegelijk met de mest wordt eenzelfde volume water over de uitgebrachte mest gesproeid. Deze methode is nu niet toegestaan, maar zal reeds in 2013 onder nader te stellen voorwaarden bij wijze van proef worden toegestaan.
  • De mest voor aanwending tot een bepaald niveau aanzuren.

Punt van aandacht bij deze drie uitzonderingen is de handhaafbaarheid, omdat een correcte naleving alleen op het moment van toedienen kan worden vastgesteld. Als uit nalevingsmetingen blijkt dat deze een onacceptabel niveau heeft, zullen de uitzonderingen worden heroverwogen.

Braakliggend perceel
Daarnaast worden er nadere eisen gesteld aan de toepassing van dierlijke mest op onbeteeld bouwland. Vanaf 1 januari 2014 zal ook hiervoor gelden dat drijfmest in alle gevallen direct vanuit een spruitstuk in de bodem wordt gebracht. De praktijkproef bovengronds aanwenden van mest zal gezien de tegenvallende resultaten niet worden verlengd.
 

(bron: Ministerie EL&I)