Zoeken
For the Future of Farming
FFHX-Geiten-2FFHX-Geiten-5

24-02-2013

Wijziging wetsvoorstel verantwoorde mestafzet

De staatssecretarissen Dijksma en Mansveld willen de voorstellen van Bleker uit 2012 voor de wijziging van de Meststoffenwet overnemen.

.In juli 2012 heeft toenmalig staatssecretaris Bleker het wetsvoorstel “Verantwoorde mestafzet” ingediend. Dit voorstel beoogt door middel van een mestverwerkingsplicht en mestplaatsings-overeenkomsten verlichting te brengen op de mestmarkt. Beide verplichtingen tezamen moeten zorgen voor een mestproductie waarvan vooraf de mestafzetruimte is verzekerd.

Na verloop van tijd heeft Bleker besloten per 1 januari 2013 uitsluitend de mestverwerkingsplicht in werking te laten treden en de invoering van de mestplaatsingsovereenkomsten (voorlopig) uit te stellen. Begin dit jaar was hierover echter nog geen beslissing genomen.

Staatssecretarissen Dijksma (Economische Zaken) en Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) stellen nu in een brief aan de Tweede Kamer voor om de ingeslagen weg van Bleker te volgen. Indien de Tweede Kamer het hiermee eens is, wordt het wetsvoorstel gewijzigd zodat (voorlopig) alleen de mestverwerkingsplicht wordt ingevoerd. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking moet treden. Gezien de procedure die hiervoor nog doorlopen moet worden, wordt echter niet verwacht dat het wetsvoorstel (met terugwerkende kracht) alsnog per 1 januari 2013 in werking treedt!

Voorstel Dijksma en Mansveld
Op basis van de huidige Meststoffenwet vervalt het stelsel van dierrechten (varkens- en pluimveerechten) op 1 januari 2015. Op 1 april 2015 vervalt het stelsel van melkquotering. Om te voorkomen dat hierdoor de veestapel in 2015 gigantisch uitbreidt, stellen Dijksma en Mansveld voor de periode vanaf 2015 de volgende drie ontwikkelrichtingen voor:

1.Alleen mestverwerkingsplicht:
In deze situatie wordt de totale productie niet gemaximeerd omdat het verwerkingspercentage niets zegt over de totale bedrijfsproductie. Individuele bedrijven kunnen hun mestproductie verhogen, zolang ze voldoende verwerken. De hoogte van het verwerkingspercentage is bepalend voor de druk op de mestmarkt. Groeit de veehouderij, dan zou het percentage mee kunnen groeien.

2.Mestverwerkingsplicht in combinatie met mestplaatsingsovereenkomsten:
Op het moment dat de dierrechten en de melkquotering vervallen, worden deze vervangen door de koppeling van mestproductie aan mestplaatsingsruimte (via onder andere mestplaatsingsovereenkomsten). Via de mestplaatsingsruimte wordt de productie op bedrijfsniveau jaarlijks gemaximeerd.

3.Mestverwerkingsplicht in combinatie met dierrechten, ook voor de rundveesector:
De varkens- en pluimveerechten blijven in stand. Om ongecontroleerde groei van de rundveesector te voorkomen wordt ook voor rund-/melkvee een rechtenstelsel geïntroduceerd.
Uiterlijk eind 2013 wordt uit deze drie ontwikkelrichtingen een keuze bepaald voor de periode vanaf 2015.

Dijksma en Mansveld roepen het bedrijfsleven op om te komen met concrete plannen voor het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit en aanvullende maatregelen om de doelen van het mestbeleid en relevante  milieudoelen te halen.

(Bron: brief van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) en Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer d.d. 18 januari 2013)