Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

12-03-2014

Bodem en vakmanschap: de sleutels voor de toekomst

De Kringloopwijzer geeft inzicht in de mineralenstromen op uw veehouderijbedrijf. Om met een hogere melkproductie binnen de kaders van het nieuwe mestbeleid te blijven is  het zaak dat de aan­ en afvoer van mineralen in balans blijven. Daarom organiseerde ForFarmers afgelopen voorjaar drie studiedagen die in het teken stonden van de Bodem en de KringloopWijzer.

Op welke wijze kunt u de mineralenbenutting verbeteren? Met onze voedingsaanpak Feed2milk is de rantsoenefficiëntie te verbeteren. Hierdoor neemt de mineralenbenutting vanuit de veestapel toe. De sleutel voor de toekomstige ruwvoerproductieverhoging en verdere verbetering van de mineralenbenutting op bedrijfsniveau ligt echter nog meer bij de bodem. Het opbrengend vermogen van de eigen grond en de kwaliteit van het geoogste ruwvoer zijn van cruciaal belang voor het bedrijfsrendement. Zeker nu bemestingsnormen steeds verder worden aangescherpt, is extra aandacht voor bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid van groot belang. Alleen met een uitgebalanceerde bemesting, die aansluit bij de behoefte van gras in de verschillende seizoenen, blijft de bodem in topconditie.

“Uit onderzoek van Koeien en Kansen blijkt dat de mineralenbenutting op bedrijfsniveau vooral door de bodem wordt bepaald. De kwaliteit van de graszode speelt een belangrijke rol in de ruwvoeropbrengst. Ook het tijdstip en de hoeveelheid bemesting hebben een grote invloed”, vertelt Bert Philipsen, Wageningen Universiteit. Doordat percelen onder andere op het gebied van bodemvruchtbaarheid, bewatering en opbrengstpotentie verschillen, adviseert hij om percelen te bemesten naar potentie. “Worden alle percelen hetzelfde bemest, dan gebruikt u niet de volledige potentie van de bodem.”

Ook Gerard Abbink van BLGG Agroxpertus onderstreept dit. Hij zoomt in op bodemvruchtbaarheid. “Een hoger organische stof percentage leidt tot een betere mineralenbenutting. Het nemen van bodemmonsters levert veel informatie op, maar gebruikt u deze informatie ook? Het is wellicht praktisch haalbaar om uw percelen in twee groepen te verdelen: gronden met een hoge en met een lage fosfaattoestand. dit vergemakkelijkt een gerichte perceelsbemesting.”

Wiebren van Stralen, beleidsadviseur bij LTO Nederland, noemt de bodem een onmisbare schakel. “Binnen het nieuwe mestbeleid blijft er voor melkveehouders ruimte om in melkproductie te groeien, mits de totale fosfaatproductie in nederland onder het fosfaatplafond blijft. Dit betekent dat de mineralenbenutting moet verbeteren. Dit kan voor een deel door verhoging van de bodem- en gewasefficiëntie. Het gaat hier om bemesting op basis van gewasopbrengst. De KringloopWijzer geeft inzicht in de mineralenstromen op uw bedrijf. Het is een praktisch hulpmiddel om te beoordelen waar u bij kunt sturen. Wij adviseren om nu met de KringloopWijzer te starten, zodat u straks data heeft van meerdere jaren. U ziet dan beter waar op uw bedrijf de verbeterpunten liggen.”

ForFarmers onderschrijft het belang van een goede bodem als belangrijke schakel voor de ruwvoerproductie. De aanpak Ruwvoer+ geeft hier meer informatie over.