Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

11-12-2013

KringloopWijzer geeft inzicht in mineralenstromen

Met de afschaffing van het melkquotum in het vooruitzicht wil de rijksoverheid toe naar een nieuwe manier van toetsen of de veehouderij binnen de kaders van het mestbeleid blijft. Dit kan via grondgebonden veehouderij of het invoeren van  dierrechten. NZO, LTO Nederland, Nevedi en VlB (Vereniging van accountants- en Belastingadviesbureaus) zien meer  perspectief in de nieuwe rekentool KringloopWijzer, om daarmee te bewijzen dat melk op een (milieutechnisch) verantwoorde manier wordt geproduceerd. In dit artikel informeert Mineralenspecialist Johan Temmink u over de actualiteiten.

Op het gebied van mineralenefficiëntie zijn er al stappen gezet. De inspanningen van Nevedi en LTO melkveehouderij in het kader van het convenant ‘verlaging fosfaatproductie via vee voeders’ (voerspoor) hebben ervoor gezorgd dat de mineralenefficiëntie is verbeterd. Met dank aan verlaging van de fosforgehalten in rundveekrachtvoeders en de toepassing van Bex op melkveebedrijven zijn de fosfaat­ en stikstofproductie alsook de ammoniak en broeikasgasemissie gedaald. De
fosfaatproductie ligt nu op 161 miljoen kg, dit is ruim onder het Europees vastgestelde fosfaatproductieplafond van 173 miljoen kg.

Het kringloop denken
Maar in het kader van toekomstbestendige en duurzame landbouw willen de ketenpartijen een stap verder. Johan: “Bij een duurzame, toekomstbestendige landbouw speelt niet alleen een efficiëntere mineralenbenutting bij de veestapel een rol, ook gewas­ en bodemefficiëntie (bodemvruchtbaarheid) zijn belangrijk. Het zogenaamde ‘kringloop denken’ geeft beter inzicht in de mineralenstromen op het veehouderijbedrijf. Hoe beter we mineralenkringlopen weten te sluiten, hoe hoger de productie
ruimte en hoe minder mest er hoeft te worden afgevoerd of verwerkt. Toetsing van deze duurzaamheidsparameters kan
via de KringloopWijzer.”

Kosten besparen of opbrengsten verhogen
De KringloopWijzer is het integraal management­ en milieu­instrument dat stuurt op het vermijden van verliezen van stikstof, fosfaat en koolstof naar bodem, water en lucht. Het brengt mineralenstromen in beeld en bouwt voort op de bedrijfsspecifieke excretie (BEX) dat alleen het onderdeel veestapel omvat.

Hierdoor krijgt u meer inzicht in de mineralenstromen en opbrengsten op uw bedrijf zodat u de bedrijfsvoering kunt
verbeteren en daarmee kosten besparen of opbrengsten verhogen. Kortom, de KringloopWijzer is een praktisch hulpmiddel waarmee u de bedrijfsvoering kunt optimaliseren.

Nieuwe projecten
Sinds 2010 wordt de KringloopWijzer al toegepast op melkveeproefbedrijf de Marke en de zestien deelnemende melkveebedrijven in het landelijke project Koeien & Kansen. Komend jaar lopen meerdere projecten waar ForFarmers een bijdrage (kennis en advies) aan levert. We lichten er twee uit.

  1. FrieslandCampina startte najaar 2013 met studiegroepen. samen met 120 leden­melkveehouders wordt gekeken naar toepassing van de KringloopWijzer, de mogelijkheden die de KringloopWijzer biedt en de manier waarop de KringloopWijzer voor alle leden­melkveehouders van FrieslandCampina geïmplementeerd kan worden. Hierbij werkt Friesland Campina samen met onder meer de voerleveranciers van de deelnemers. Per 1 januari 2015 verplicht Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) de bedrijven met een fosfaatoverschot om deel te nemen aan de KringloopWijzer.
  2. De Vruchtbare Kringloop; Achterhoekse landbouw creëert kansen; een initiatief van LTO Noord Gelderland voor de regio Achterhoek en Liemers. LTO zoekt een groep van 250 melkveehouders (die niet bij de groep van Friesland Campina zitten) met interesse in toepassing van de KringloopWijzer op het eigen bedrijf. ook bij dit project verzorgt ForFarmers kennis en advies op het gebied van efficiënte mineralenstromen. voor dit project kunnen geïnteresseerde veehouders uit de Achterhoek en Liemers zich nog aan melden via de website van LTO Noord.