Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

02-02-2016

Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor in plaats van Gewasbeschermingsplan

Met ingang van 2015 behoeft er geen Gewasbeschermingsplan meer te worden ingevuld. Daarvoor in de plaats is de Gewasbeschermingsmonitor gekomen.

Voor wie geldt het: “iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken is verplicht om te beschikken over een Gewasbeschermingsmonitor” (Besluit gewasbeschermingsmiddelen en Biociden).

In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning werd gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden. Het gaat o.a. om welke maatregelen er genomen zijn op het gebied van voorvrucht (vruchtwisseling), rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding, gebruikte gewasbeschermingsmiddelen, gewasmonitoring en emissebeperkende maatregelen. Binnen twee maanden na de teelt moet de Gewasbeschermingsmonitor worden afgerond.

De Gewasbeschermingsmonitor is vormvrij
Het idee achter het opstellen van de Gewasbeschermingsmonitor is dat de teler op basis van de monitor zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter kan onderbouwen. Daarnaast helpt de Gewasbeschermingsmonitor de toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren. De overheid heeft er bewust voor gekozen om de monitor vormvrij te houden. Hiermee krijgen de telers ruimte om aan te sluiten op de beschikbare managementinformatie- en teeltregistratiesystemen (bijvoorbeeld ten behoeve van het Voedselveiligheidscertificaat).

Ook voor veehouders met gras- en/of maisland
Voor veehouders met gras- en/of maïsland die gewasbeschermingsmiddelen laten toepassen moet er op het bedrijf ook een Gewasbeschermingsmonitor aanwezig zijn. Ook voor hen geldt dat de registratie vormvrij is. Het bewaren van perceelsgegevens, afleverbonnen gras- en maïszaad en facturen van de uitgevoerde loonwerkzaamheden is al een vorm van registratie. Veehouders die op het bedrijf geen gewasbeschermingsmiddelen (laten) toepassen zijn vrijgesteld.

Eisen
Voor de registratie van het gebruikte gewasbeschermingsmiddel gelden de volgende eisen:

  • de naam van het gebruikte middel
  • de datum van de toepassing
  • de gebruikte dosering
  • het gewas
  • de registratie moet u minimaal 3 jaar bewaren.

Gewasbeschermingsmonitor ForFarmers
ForFarmers heeft een eenvoudig invulformulier “Gewasbeschermingsmonitor" op de website geplaatst. Het formulier kan een leidraad zijn. Er mag worden verwezen naar andere vormen van registratie, bijvoorbeeld spuitboekje, facturen loonwerker, enz.