Waar ben je naar op zoek?

Certificering

Om tegemoet te komen aan de eisen in de specifieke kwaliteitsprogramma’s van onze klanten neemt ForFarmers deel aan keten- en kwaliteitsconcepten.

GMP+-certificering
De GMP+-certificering houdt een GMP+/FSA (Feed Safety Assurance) en een GMP+/FRA (Feed Responsibility Assurance) in. De FSA heeft betrekking op de al langer bekende voedselveiligheidsaspecten; de FRA regelt de garantie voor afnemers dat ForFarmers werkt conform de met partners in de voedselketen afgesproken voorwaarden over verantwoord geteelde, geoogste en verhandelde veevoeders en veevoedergrondstoffen. Een voorbeeld is het voldoen aan de eisen ten aanzien van milieubelasting en duurzaamheid bij de teelt, oogst, handel en verwerking van soja en de van soja afgeleide vochtrijke voeders.

SecureFeed
ForFarmers neemt deel aan SecureFeed, het systeem waarmee de Nederlandse diervoederleveranciers de borging van de voedselveiligheid regelen. Het gaat hierbij om alle diervoeders zoals ruwvoer, vochtrijke diervoeders, enkelvoudige voedermiddelen, mengvoeders en mineralenvoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan.

SKAL
ForFarmers levert ook veevoeders aan veehouders die op biologische wijze melk, vlees en eieren produceren en is om die reden SKAL gecertificeerd.

KAT
ForFarmers neemt deel aan KAT. KAT is een Duitse organisatie die de productie bewaakt van eieren van alternatieve en gangbare herkomst uit Duitsland en de omringende EU-landen. De KAT-criteria gaan verder dan de wettelijke criteria. Dierenwelzijnsaspecten spelen een centrale rol en KAT stelt hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid.

Qualität und Sicherheit GmbH en OVOCOM
Het Duitse Qualität und Sicherheit GmbH (Q-S) en het Belgische OVOCOM hebben met GMP+ een wederzijdse erkenning van hun certificeringssysteem afgesproken zodat wederzijdse leveringen van diervoeders mogelijk zijn. 

Carbon Footprint veevoer van ForFarmers
ForFarmers berekent de Carbon Footprint (CFP) van het veevoer volgens het “Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoerindustrie) CFP berekeningsprotocol” dat voor de Nederlandse veevoersector is opgesteld. Daarin worden de uitgangspunten gevolgd die in de PEFCR Feed door de EU zijn vastgesteld. Op die manier is er uniformiteit in de berekening van de Carbon Footprint voor iedereen die dit protocol volgt en zijn veehouders en ketenpartijen verzekerd van een uniforme berekening volgens dezelfde internationaal erkende standaard.

GMP+ feed audit
Borging van de berekeningssystematiek en juistheid van de resultaten vindt plaats door een jaarlijkse GMP+ audit. GMP+ is de standaard voor het certificeren van kwaliteitssystemen in de diervoederindustrie en verzekert de veiligheid van diervoeders. Met deze certificering neemt de Nederlandse veevoersector het voortouw binnen Europa voor een erkende berekening van de Carbon Foot Print.

SBLC certificaten van de LUC
Voor het gebruik van soja voor de melkveesector maakt ForFarmers gebruik van Satellite-based LUC verification (SBLC-)certificaten ter compensatie van de Land Use Change (LUC). Dit betreft de emissies die voortkomen uit het omzetten van bos of natuurgrond in landbouwgrond. De PEFCR Feed schrijft voor dat minimaal 20 jaar geen omzetting in landbouwgrond mag hebben plaatsgevonden om geen LUC aan een grondstof te mogen toerekenen. De hierboven beschreven certificaten staan onder controle van instellingen die de gegevens van betrokken grondpercelen via satellietbeelden controleren.

Downloads