Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee

26-06-2017

Resultaten aanvullende studies VGO-onderzoek 16 juni 2017

Op 16 juni 2017 is het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)’ bekend gemaakt. In dit rapport worden de eerdere onderzoeksresultaten van het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van juli 2016 bevestigd.

Verhoogd risico op longontsteking rondom pluimvee- en geitenhouderijen
Uit de aanvullende studies volgt dat niet alleen mensen rondom pluimveehouderijen, maar ook rondom geitenhouderijen een grotere kans hebben op longontsteking. Vervolgonderzoek is nodig voordat gerichte bedrijfsmaatregelen geadviseerd kunnen worden.

De Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in zijn Kamerbrief van 16 juni 2017 aangegeven dat de verhoogde ziektedruk rond geitenhouderijen zorgelijk is. Op dit moment hoeven echter nog geen risicoreducerende maatregelen te worden getroffen. Daarvoor is eerst meer inzicht nodig aan de hand van aanvullende onderzoeken. Dit neemt niet weg dat het volgens Van Dam  in de tussentijd van belang is dat het bevoegde gezag, bij het nemen van ruimtelijke besluiten en het verlenen van vergunningen, rekening houdt met deze zorgelijke signalen.

Fijn stof en endotoxinen
Uit luchtmetingen blijkt dat de concentratie endotoxinen in de lucht toeneemt naarmate de afstand tot een veehouderij kleiner wordt of de veehouderijdichtheid groter wordt. Pluimvee- en varkenshouderij dragen duidelijk bij aan de verhoogde concentratie endotoxinen. Opvallend is dat ook veehouderijsectoren met een lage uitstoot van stoffen (zoals paarden, rundvee, geiten) toch substantieel lijken bij te dragen aan een verhoogde concentratie endotoxinen. Dit wordt verklaard door het cumulatieve effect van de vele veehouderijen met lage uitstoot van stoffen binnen het onderzoeksgebied.

Er is nog veel onbekend over de uitstoot van endotoxinen en ziekteverwekkende micro-organismen uit stallen en de invloed van bedrijfsprocessen en kenmerken van de stal. Ook is nog weinig bekend over de variatie van de uitstoot over de dag, het seizoen en de productiecyclus. Aanbevolen wordt om deze aspecten te onderzoeken in vervolgonderzoek.

Door de hoge achtergrondconcentratie fijn stof in het VGO-gebied is de bijdrage van de veehouderij niet te onderscheiden van de bijdrage van de vele andere bronnen zoals verkeer en (buitenlandse) industrie. Er wordt daarom aanbevolen om het onderzoek te herhalen in een minder belast gebied met een lagere achtergrondblootstelling aan fijn stof.