Waar ben je naar op zoek?

Huisregels

1. Toepasselijkheid

2. Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die het festival FARMERS FEST bezoekt.

3. Algemeen

4. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van FARMERS FEST aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

5. Toegang tot FARMERS FEST

6. Toegang tot FARMERS FEST is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door de organisatie afgegeven autorisatie. Door FARMERS FEST afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van door de organisatie van FARMERS FEST aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.

7. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van FARMERS FEST dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

8. Bezoekers die tijdens FARMERS FEST de locatie verlaten, worden in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie. 

9. Een ieder die zich op de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

10. Voor het bezoeken van het evenement hanteert FARMERS FEST een minimumleeftijd van 16 jaar. 

11. Het is op FARMERS FEST voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld. 

12. Roken is op FARMERS FEST alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. 

13. De door de organisatie van FARMERS FEST aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV bij FARMERS FEST  gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen FARMERS FEST verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

14. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

15. etens- en drinkwaren;

16. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);

17. (soft/hard)drugs en alcohol;

18. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;

19. skates, fietsen, steps, skateboards etc.;

20. (huis)dieren;

21. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;

22. bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook, rugzakstoelen uitgezonderd);

23. tassen groter dan A4-formaat;

24. en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van FARMERS FEST en de door de organisatie van FARMERS FEST aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde;

25. Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

26. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van FARMERS FEST is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

27. De organisatie van FARMERS FEST behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot FARMERS FEST te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

28. Corona-maatregelen

29. Indien een genodigde besmet is met Corona, wordt hij geacht niet te komen. Verder gelden er op dit moment geen Corona-maatregelen. 

30. Opnamen

31. Op het festivalterrein is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.

32. FARMERS FEST is bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord. 

33. Calamiteiten

34. Een ieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

35. De organisatie van FARMERS FEST is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

36. Geen schadevergoeding

37. Het bezoeken van FARMERS FEST geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

38. Ontzegging toegang en verwijdering

39. De door de organisatie van FARMERS FEST aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.

40. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van FARMERS FEST aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

41. Wijziging

42. FARMERS FEST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van FARMERS FEST te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.