Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers: verruiming stikstofnorm voor dierlijke mest op grasland en toelating Renure noodzakelijk voor toekomstbestendige en duurzame Nederlandse melkveehouderij

20-3-2024

ForFarmers maakt zich hard voor een verruiming van de gebruiksnorm voor dierlijke mest op grasland naar 230 kg stikstof per hectare en voor een snelle toelating van kunstmestvervangers uit dierlijke mest (Renure). Beide maatregelen zullen leiden tot een sterke afname van het gebruik van (nitraat)kunstmest, het verder sluiten van de mineralenkringloop op melkveebedrijven en verbetering van de grondwaterkwaliteit. Dit betekent dus alleen maar winst voor zowel de Nederlandse melkveesector als voor het milieu.

Afbeelding: 0124_graslandbemesting

ForFarmers heeft het pleidooi voor een verruiming van de graslandspecifieke gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest en voor een snelle toelating van Renure onlangs ingediend bij de publieke consultatie voor de Nitraatrichtlijn van de Europese Unie.  De snelle afbouw van de derogatie, en daarmee van de toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op grasland (naar 170 kg N per hectare in 2026), brengt Nederlandse melkveehouders in de ogen van ForFarmers onnodig in de problemen. Het staat bovendien haaks op verduurzaming van de melkveehouderij en het sluiten van de mineralenkringloop. Veehouders moeten veel extra kosten maken voor mestafzet en lopen zelfs aan tegen gebrek aan plaatsingsruimte. Tegelijkertijd moeten zij extra kunstmest aankopen om het grasland toch te voorzien van voldoende voedingsstoffen. Dit leidt tot aanzienlijke extra kosten voor melkveebedrijven en tot een hogere uitstoot van broeikasgassen vanuit de productie en het transport van kunstmest.

Meer dierlijke mest in plaats van kunstmest

Meer dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest is in de ogen van ForFarmers een logische oplossing die zowel voor de melkveehouderij als voor het milieu alleen maar voordelen biedt. Meer dierlijke mest zorgt voor meer organische stof in de bodem, wat de bodemkwaliteit en het vermogen van de bodem om water vast te houden ten goede komt. Het is ook beter voor de mineralenkringloop als boeren meer mest van eigen dieren mogen gebruiken en minder kunstmest aanvoeren. Bovendien komt stikstof uit dierlijke mest door mineralisatie van organische stof langzaam vrij. Gras blijft die stikstof tot ver in het seizoen opnemen, waardoor uitspoeling naar het grondwater zeer gering is en binnen de norm blijft.

Innovatie mestbewerking in stroomversnelling

ForFarmers pleit ook voor een zo snel mogelijke toelating van Renure; kunstmestproducten die veehouders zelf kunnen winnen uit dierlijke mest, met name door het terugwinnen van stikstof uit de dunne fractie van dierlijke mest (stikstofstrippen). De toelating van Renure zal in de ogen van ForFarmers toepassing van innovaties op het gebied van mestbewerking in een stroomversnelling brengen. Dat levert op tal van terreinen grote voordelen en kansen op. Net als verhoging van de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest, draagt toepassing van zelf geproduceerde kunstmest uit dierlijke mest sterk bij aan het sluiten van de mineralenkringloop op melkveebedrijven. Melkveehouders hoeven dan immers (veel) minder kunstmest aan te kopen. Ook zorgen de innovaties in mestbewerking voor een significante daling van emissies van broeikasgassen en ammoniak.
De Renure-producten bevatten voornamelijk ammoniumstikstof, een stikstofvorm die in vergelijking met nitraatkunstmest minder gevoelig is voor uitspoeling. Dit bevordert de waterkwaliteit. Verder zorgt de daling in aangekochte kunstmest voor minder gebruik van fossiele brandstoffen (voor productie en transport van kunstmest) en daarmee voor een aanzienlijke verlaging van CO2- uitstoot. Uiteraard levert het voor de boer ook een kostenbesparing op.