Waar ben je naar op zoek?

Mais telen op zand en lössgrond in 2021 melden bij RVO voor 15 februari

29-10-2020

De voorgenomen teelt van mais dient uiterlijk 15 februari gemeld te worden bij RVO.nl. Ook moet er via een kadastrale of topografische aanduiding aangegeven te worden welk perceel het betreft en wat de oppervlakte van het perceel is waarop de maïs geteeld zal gaan worden. Indien drijfmest wordt uitgereden op dit gemelde perceel voorafgaand aan 15 maart, is de landbouwer in overtreding. Ook bent u in overtreding, wanneer blijkt dat maïs geteeld wordt op een perceel dat niet uiterlijk 15 februari gemeld is.

Op percelen die niet uiterlijk 15 februari aangemeld zijn, is in het betreffende jaar geen maisteelt toegestaan. Dit geldt ook voor percelen grasland waarop later dat jaar mais wordt geteeld. Het is daarom verstandig om bij twijfel een perceel altijd aan te melden. Het is namelijk mogelijk om de reeds gedane melding uiterlijk op 31 maart te wijzigen. Vanaf dat moment mag het perceel weer bemest worden met drijfmest en/of vloeibaar zuiveringsslib. Maïsteelt is dat jaar dan niet toegestaan.

Uitzondering

  • Deze voorwaarde geld niet voor percelen waarop eerst gras staat dat voor voederwinning wordt gebruikt tot het moment dat de graszode wordt vernietigd.
  • Voor suikermais en bio-mais; Deze maatregel geldt voor alle vormen van maïs als hoofdteelt, ook als er op datzelfde perceel ook andere gewassen worden geteeld (mengteelt). Suikermaïs onder folie en biologische maisteelt worden uitgezonderd van de regel.

Samengevat (voor maisteelt op zand en lössgrond)

  • Vanaf 1 januari kunnen percelen voor maisteelt worden aangemeld bij RVO
  • Uiterlijk 15 februari moeten de maispercelen zijn aangemeld
  • Vanaf 15 maart mag de drijfmest worden aangewend. (indien het perceel nog gras is wat wordt vervoederd, geldt deze voorwaarde niet)
  • Vaste mest aanwenden is wel toegestaan
  • Geen melding is geen maisteelt, ook bij grasland scheuren voor maisteelt
  • Tot en met 31 maart is het mogelijk een melding te wijzigen
  • Uitzondering: suikermais onder folie en biologische mais
  • Vanuit 6eactieprogramma, dus ongeacht derogatie