Waar ben je naar op zoek?

Tips om het grasland te managen in tijden van droogte

Seizoensnieuws Seizoensnieuws27-7-2022

De conditie van het grasland heeft flink te lijden onder droogte. Bij een bodemtemperatuur boven de 25°C, in combinatie met verdamping en vochtgebrek, gaat de kwaliteit van de grasmat snel achteruit. Gras heeft een groot herstellend vermogen, maar soms moet je kosten maken voor herinzaaien of doorzaaien om de ruwvoerpositie in de toekomst veilig te stellen. Met welke aanpassingen in mijn graslandmanagement kan ik de mogelijke schade beperken, is dan ook een veel gestelde vraag. In dit artikel geven we je een aantal praktische adviezen.     

Tip 1: Laat het grasland met rust

Afbeelding: Tip 1 laat grasland met rust

Tijdens droogte staat de grasgroei zo goed als stil. Maaien (berijding) of beweiden (betreding) kan in deze periode veel schade veroorzaken aan uw gras. Rijsporen zullen lang zichtbaar blijven. Staat er minder dan 2.000 kg droge stof (ca. 20cm graslengte), laat dan het grasland met rust. Wanneer het gras begraasd of gemaaid wordt, gaat de plant zijn energie in de hergroei van het blad stoppen. Hierdoor heeft het gras niet meer genoeg energie over in de wortels om de droogte te overleven

Tip 2: Beregenen is zinvol, indien mogelijk

Afbeelding: Grasland beregenen

Met beregenen wordt geen extra grasgroei gerealiseerd, maar het helpt wel om de grasmat groen en smakelijk te houden. Het gras hoeft zich minder lang te herstellen na een periode van droogte en hiermee wordt de kans op onkruidgroei verkleind. Vanuit dit perspectief is het zinvol te beregenen, mits het mogelijk is en financieel uit kan.

Wanneer voor beregenen wordt gekozen, overweeg de weidepercelen voorrang te geven boven maaipercelen. Een tekort aan weidegras kan meer financieel nadeel opleveren en bovendien kan te weinig gras het beweidingsschema in de war brengen. Speelt weidegang geen rol, kan het vee op stal worden gezet en het gras worden ingekuild. 

Tip 3: Wacht met bemesten tot er neerslag valt

Het toedienen van drijfmest of kunstmest in een droge periode in niet zinvol. Doordat er geen vocht in de bodem aanwezig is, kunnen de nutriënten niet door de plant worden opgenomen. Bovendien wordt door berijding het grasland onnodig belast. In het geval van drijfmest is de kans op gewasschade door verbranding aanwezig. Wacht met bemesten tot er neerslag wordt voorspeld of combineer de bemesting met een beregening.

Tip 4: Beoordeel de schade aan goede grassen

Afbeelding: Grasland verdroogd

Waar gras afsterft, ontstaat ruimte voor onkruidontwikkeling. De groei van goede grassen staat stil of gaan dood, terwijl onkruiden en ongewenste grassen doorgroeien. Niet alleen Engels Raaigras, maar ook onkruidgrassen zoals ruwbeemd en straatgras met een klein wortelstelsel sterven af. Dit geeft ruimte voor bijvoorbeeld kweekgrassen, die met hun intense wortelgroei de grasmat kunnen gaan domineren. Controleer in deze periode het aandeel goede grassen en het herstellende vermogen van de gewenste grassen, in dit geval Engels Raaigras. Is het Engels Raaigras makkelijk te verpulveren, zijn er geen bovengrondse groene delen zichtbaar en zijn er geen witte worteldelen te bekennen, dan is de plant afgestorven en zal de grasmat zich niet herstellen.

Tip 5: Kwaliteit van grasland repareren

Wanneer het grasland nog 60  - 80% goede grassen bevat en de bodem een juiste structuur bevat en geen verdichtingen laat zien is dit najaar een uitstekend moment om uw grasland door te zaaien.  Het is aan te raden om het doorzaaien te combineren met wiedeggen. De wiedeg zal de dode plantresten uit de zode krabben waardoor de overige planten meer licht en lucht krijgen om te ontwikkelen. Bij minder dan 60% goede grassen dient u uw grasland te vernieuwen. Ook bij een aandeel kweek van >20% is het van belang om het perceel opnieuw in te zaaien om de droge stofopbrengst en voederwaarde kwaliteit op peil te houden.

Tip 6: Kies het juiste graszaadmengsel voor droogtegevoelige percelen

Nu periodes van hitte en droogte een trend lijken te worden, anticiperen veehouders steeds vaker op deze extreme weersomstandigheden. Bij de keuze uit graszaad bij herinzaai speelt dan de droogte tolerantie van het gras een belangrijke rol. ForFarmers heeft, op basis van onderzoek met de Deense onderzoeksfaciliteit Radimax en DLF, een Droogte Tolerantie Index ontwikkeld. Met deze kennis kunnen graszaadmengsels geoptimaliseerd worden, waarbij voorrang gegeven wordt aan de droogte tolerantie boven de overige voederwaarde- en landbouwkundige eigenschappen. TopGrass Hydro Power is hiervan het resultaat. Dankzij deze keuze slagen steeds meer veehouders er in om ondanks moeilijke omstandigheden toch aanvaardbare opbrengsten te behalen. Bekijk hier een video met meer informatie over TopGrass Hydro Power >

Tip 7: Houdt kali niveau op peil

In droogteperiodes kan voldoende kali het verschil maken en zorgen dat het gras er goed doorheen komt. Lagere drijfmestgiften en wisselende gehalten aan kali in rundveedrijfmest vragen om een kritische kijk op de kalibemesting op grasland. Al vanaf de tweede snede, zeker als er veel drogestof is geoogst, moet men bijbemesten met kali om tekorten te voorkomen. Hiermee worden de typische (droogte)stressfactoren in de zomer en het najaar voor grasland beperkt. Het strooien van 150 kg K-60 is een eenvoudige oplossing om de bodemvoorraad op peil te houden. Ook is het mogelijk te kiezen voor een gecombineerde meststof van stikstof en kali. 

Lees meer over bemesting in de (na)zomer: geef kali en natrium > of

Lees meer over Kali- bemestingsadvies voor grasklaver percelen >

Meer weten?

Wil je meer adviezen voor uw grasland management? Of heeft u een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met je specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.