Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers ziet veel perspectief in innovaties voor toekomstbestendige landbouw

Sector Nieuws Sector Nieuws12-7-2022

De mogelijkheden om via innovaties de emissies van ammoniak en broeikasgassen aanzienlijk te reduceren, worden in de huidige plannen van de overheid zwaar onderbelicht. Door innovaties op gebied van stalsystemen en mestscheiding, -bewerking en/of -vergisting, is verlagen van stikstof- en broeikasgasemissies, met een interessant verdienmodel voor veehouders, goed mogelijk.

Verdienmodel voor veehouders

Met de hoge prijzen voor energie en kunstmest ontstaat er, in combinatie met mogelijke subsidies een interessant verdienmodel voor veehouders. Een belangrijke randvoorwaarde voor perspectief van deze innovaties is dat kunstmestvervangers zo spoedig mogelijk door de Europese Commissie worden toegestaan. Het d.m.v. kunstmestvervangers tot waarde brengen van de mineralen draagt bij aan kringlooplandbouw, door betere benutting van dierlijke mest en minder aankoop van kunstmest. Hier zet ForFarmers zich met haar kennis en kunde voor in.

Innoveren is sneller en goedkoper

ForFarmers is ervan overtuigd dat innoveren een veel snellere, goedkopere en effectievere manier is om de milieudoelstellingen te halen. Zo tonen berekeningen aan dat de kosten per kg ammoniakreductie door innoveren ca. 10 tot 15 keer lager zijn dan door opkopen. Ook denkt ForFarmers dat er meer draagvlak is voor innovatieve oplossingen met een verdienmodel voor de boer, die perspectief bieden voor de sector.  Onder andere goedkeuring van stikstofvervangers door de EU is dus van groot belang voor het realiseren van een toekomstbestendige (kringloop)landbouw. Bij goedkeuring hiervan zullen ForFarmers en FarmConsult melkveehouders actief ondersteunen bij de implementatie van innovatieve oplossingen.