Zoeken
For the Future of Farming
VitaliteitscoreFosfaatrechten 2018MelkefficiƫntQuick FitVoertaal Melkvee

15-01-2015

Ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter inzage

Van 10 januari 2015 tot en met 20 februari 2015 ligt het ontwerp-PAS ter inzage en kan een zienswijze ingediend worden. De PAS wijkt op onderdelen sterk af van het huidige beleid dus de gevolgen voor uw bedrijf kunnen groot zijn. Met de PAS wijzigt de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw). Mogelijk is het verstandig om nog een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Wilt u weten welke gevolgen de PAS voor uw bedrijf heeft neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult (0573-288989)

Hierna worden de belangrijkste hoofdlijnen uiteengezet.
(bron: Ministerie EZ)

Vergunnings-/meldingsplicht:
Via een apart besluit (Besluit grenswaarden) wordt een grenswaarde vastgesteld die bepaald wanneer je een meldingsplicht hebt of vergunningsplicht. Deze grenswaarde kan met een nieuw besluit door het bevoegd gezag aangepast worden. De genoemde waarden zijn dan ook op basis van de huidige ontwerpgrenswaarden:

  • ≤ 0,05 mol depositie per Natura 2000-gebied: geen meldings- of vergunningsplicht
  • 0,05 < mol ≤ 1 depositie per Natura 2000-gebied: meldingsplicht
  • > 1 mol depositie per Natura 2000-gebied: vergunningsplicht

Uitgangspunten bestaand recht (referentie) / ontwikkelruimte:
De bepaling van het bestaande recht van veehouderijen (dat is ook nodig om vast te stellen of en hoeveel ontwikkelruimte vereist is) dient gebaseerd te worden van de volgende uitgangssituatie:

  • (onherroepelijk) verleende Nbw-vergunning of een omgevingsvergunning activiteit milieu met een VVGB op grond van de Nbw;
  • Hoogste feitelijk gehouden aantal dieren in de periode 01-01-2012 t/m 31-12-2014. De bewijslast ligt bij de ondernemer (bv. Landbouwtelling/GIAB/meststoffenwet/financiële gegevens).

Vanuit het ontwerp-PAS kunnen er dus geen rechten ontleend worden aan eerdere milieuvergunningen!

(Toedelen van) ontwikkelruimte:
Maatregelen die zorgen voor de reductie van de emissie van stikstof (de zogenaamde ‘bronmaatregelen’), zijn hoofdzakelijk voor veehouderijen verplicht gesteld. Dit zijn  maatregelen op het gebied van mestaanwending, voer en management  en de inrichting van de stal (aanpassing maximale emissienormen in het nieuwe Besluit huisvesting) Vanuit een eerder convenant is nu  in het ontwerp-PAS opgenomen dat gemiddeld 56% van het effect van deze bronmaatregelen door veehouderijen ook ten goede komt aan de sector.

De provincies (gedeputeerde staten blijft  het bevoegd gezag) hebben nog steeds de bevoegdheid om (aanvullende) provinciale regels te stellen voor de toekenning van ontwikkelruimte. Voorbeelden van mogelijke extra regels zijn verdergaande eisen aan de stalinrichting of verplichting van (aanvraag) omgevingsvergunning activiteit bouwen.

Interim-uitbreiders:
Helaas heeft de overheid met het ontwerp-PAS geen volledige oplossing geboden voor de interim-uitbreiders (deze veehouderijen hebben geen Nbw-vergunning, maar zijn na de referentiedatum / 01-02-2009). Het ontwerp-PAS laat dit over aan het bevoegd gezag (gedeputeerde staten van de provincie) om hier desgewenst maatwerk op toe te passen. Voor deze bedrijven geldt hetzelfde uitgangspunt bij de bepaling van bestaande rechten op basis van het feitelijk gehouden aantal dieren.

Overgangsrecht
Voor het gebruik van Aerius is  overgangsrecht opgenomen. Ontvankelijke aanvragen die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van het PAS (medio 2015), worden op basis van het nu nog geldende regime afgewerkt.

Advies
Vanuit de ontwerp-PAS is geen algemeen advies te geven voor ondernemers die nog niet over de benodigde Nbw-vergunning beschikken: nu nog aanvragen onder het geldende regime of wachten op inwerkingtreding van de PAS.Aangezien de situatie per bedrijf kan verschillen, blijft de advisering hierover maatwerk.

Wel is duidelijk dat extern salderen onder het PAS niet meer mogelijk is. Daarnaast is bekend dat interim-uitbreiders die de stal niet vol hebben, ook niet “gelegaliseerd” worden. Een groot verschil in vergund en feitelijk gehouden zien we vaak bij rundveestallen die de laatste jaren gebouwd zijn. De dieraantallen in de milieuvergunning/milieumelding zijn in die gevallen veelal hoger dan de daadwerkelijk gehouden dieraantallen. Ook blijft er veel discussie over de vraag of de PAS juridische houdbaar is.

Het antwoord op de vraag wat het  PAS betekent voor uw bedrijf is per bedrijf verschillend. Neem voor vragen over het PAS contact op met de specialisten bedrijfsontwikkeling van FarmConsult

Documenten
De documenten terinzagelegging zijn te vinden via onderstaande link
Documenten terinzagelegging

Informatie over de verschillende gebieden zijn te vinden onder:
Gebiedsanalyses